Posted in NIGHT CLUB การพนัน การเงิน สาระน่ารู้

Aspen Nightlife – The Caribou Club

Aspen Nightlife – The Caribou Club   THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT…

Continue Reading...
Posted in การเงิน สาระน่ารู้

9 วิธีในการเก็บเงินใช้ได้จริง

1. ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ประจำวัน วางเป้าหมายใช้ชัดเจน กำหนดและระบุค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการใช้เงินอย่างเกินขอบเขต ให้คุณกำหนดและวางงบการใช้ในแต่ละวันเราจะใช้เงินเท่าไหร่ แยกเป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ของแต่ละวัน ส่วนของใช้ส่วนตัวให้แยกเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน  เช่น ค่าอาหาร 40 + น้ำ 20 = 60 บาทต่อ 1 มื้อ จะตกค่าใช้จ่าย 180/วัน รวม 30…

Continue Reading...